Partner

W Villa Hoff Wellness&SPA została przygotowana specjalna oferta dla kontrahentów oraz gości Jurassic Salmon Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

Konkurs Łosoś Jurajski

REGULAMIN KONKURSU „ŁOSOŚ JURAJSKI”

 

Par. 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Łosoś Jurajski” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Jurassic Salmon Sp. z o.o., z siedzibą w Dreżewo 25, 72-343 Karnice, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nagrody zostaną ufundowane przez Jurassic Salmon Sp. z o.o.

4. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie 25.08 – 05.09.2017 r. (Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez podania powodu).

5. Hasła konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres konkurs@jurassicsalmon.pl w terminie do 05.09.2017 r.

6. Przesłanie hasła konkursowego jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do przesłanego hasła zgodnie z warunkami określonymi w § 5.

 

Par. 2   WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie JurassicSalmon.pl,
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.,
c) spełnienie warunków określonych w §4 odnośnie danych uczestnika Konkursu.

Par. 3     ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Nagrody będą przyznawane przez jury spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który:

a) w terminie określonym przez Organizatora prześle na adres konkurs@jurassicsalmon.pl hasło według następujących zasad:

– hasło oddaje oryginalność hodowli Jurassic Salmon i jej przedmiotu Łososia Jurajskiego,

– hasło nie jest powieleniem/tłumaczeniem istniejącego już hasła reklamowego innego produktu,

– hasło nie nosi znamion plagiatu.
b) hasło nadesłane przez Uczestnika zostanie wybrane jednogłośnie przez jury złożone z 5 osób reprezentujących Organizatora jako najlepiej oddające charakter Łososia Jurajskiego.
3. Nagrodami w Konkursie są:

– nagroda finansowa 200 zł,
– zestaw gadżetów firmowych.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu  3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w zgłoszeniu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba wskazana przez Organizatora.

 

Par. 4     DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

Par. 5     PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania hasła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy hasła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony w pkt 1b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasłą w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Z chwilą doręczenia hasła konkursowego Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do hasła na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach drukowanych i elektronicznych;

b) wymienienie hasła w ramach prezentacji pokonkursowej;

c) umieszczenia hasła w katalogu/pliku elektronicznym prezentującym prace konkursowe.

 

Par. 6      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.jurassicsalmon.pl